Vijesti

Saopštenje Centra za kulturu i informisanje

20.03.2023 | 13:37 Saopštenje Centra za kulturu i informisanje

Na Dvadesetoj redovnoj sjednici Skupštine Opštine Foča, koja je održana u četvrtak, 16. marta 2023. godine, Skupština je, između ostalih akata, donijela Odluku o pokretanju postupka statusne promjene Centra za kulturu i informisanje sa p.o. Foča. Kako je ova odluka pobudila posebno interesovanje kako odbornika Skupštine tako i radnika ovog centra, pa i cjelokupne javnosti opštine Foča, ovom prilikom navodimo činjenice od važnosti za sagledavanje cjelokupne situacije u vezi sa ovim pitanjem.

Zakon o sistemu javnih službi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 68/07, 109/12 i 44/16) je predvidio da oblike javnih službi mogu osnovati Republika Srpska, jedinica lokalne samopurave i druga domaća i strana pravna i fizička lica (član 5).

Za djelatnosti koje su taksativno navedene u članu 3. osnivaju se ustanove, a za djelatnosti koje su taksativno navedene u članu 4. osnivaju se javna preduzeća.

Ustanova koju osniva Republika Srpska ili jedinica lokalne samouprave kao jedini osnivač je javna ustanova (član 13).

Na osnovu predviđene zakonske obaveze, Opština Foča je pristupila postupku usklađivanja organizacije i poslovanja postojećih subjekata, čiji je ona jedini osnivač, sa ovim zakonom. Tako su, u skladu sa članom 3. ovog zakona, za djelatnosti u oblasti zdravstvene zaštite, apotekarske djelatnosti, socijalne zaštite, predškolskog obrazovanja i vaspitanja, muzejske djelatnosti i turizma, postojeći poslovni subjekti dobili status javne ustanove.

U članu 3. Zakona o sistemu javnih službi predviđeno je da se, radi ostvarivanja opšteg interesa, u oblasti kulture osnivaju ustanove.

U članu 4. istog zakona predviđeno je da se, radi obavljanja djelatnosti od opšteg interesa, u oblasti javnog informisanja osnivaju javna preduzeća.

Centar za kulturu i informisanje Foča je, od samog početka, objedinjavao u svom sastavu djelatnosti kulture i javnog informisanja.

Strukture vlasti u Opštini Foča, Načelnik Opštine i Skupština Opštine, imale su jedinstven stav da se obavljanje djelatnosti kulture i javnog informisanja ne razdvaja na posebne javne službe, što je održavano u svim mandatima organa vlasti od stupanja na snagu ovog zakona do danas. Tako je Centar za kulturu i informisanje djelovao u postojećem obliku organizovanja.

Posljednji upis u sudski registar izvršen je rješenjem registarskog Okružnog privrednog suda u Trebinju, od 1. 7. 2013. godine, kada je izvršen upis promjene lica ovlašćenog za zastupanje Centra za kulturu i informisanje, kao i usklađivanje djelatnosti sa zakonom i Uredbom o klasifikacijom djelatnosti Republike Srpske.

Na Dvanaestoj redovnoj sjednici Skupštine Opštine Foča, od 3. 3. 2022. godine, nakon sprovedenoj javnog konkursa, imenovan je novi direktor Centra u novom mandatu.

Centar za kulturu i informisanje je, u skladu sa Zakonom o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 67/2013, 15/2016 i 84/2019), dana 28. 3. 2022. godine, podnio zahtjev za upis u sudski registar promjene lica ovlašćenog za zastupanje. 

Okružni privredni sud u Trebinju je 31. 3. 2022. godine donio Zaključak u kojem je istaknut zahtjev da se u predmetu upisa promjene lica ovlašćenog za zastupanje prethodno izvrši usklađivanje organizacije i poslovanja Centra za kulturu i informisanje Foča sa odredbama Zakona o sistemu javnih službi.

Centar za kulturu i informisanje Foča je registarskom sudu dostavio odgovor na zaključak, sa Informacijom Načelnika Opštine Foča u prilogu, od 15. 4. 2022. godine, u kojim je istaknut prijedlog da registarski sud postupi po prijedlogu za upis u sudski registar, za šta je priložena odgovarajuća dokumentacija, kao što je to rađeno u prethodnom periodu, dok bi se pitanje usklađivanja organizacije i poslovanja Centra rješavalo u narednom periodu, ne naprečac, već temeljno, što zahtijeva vrijeme i posebnu pažnju, uz planiranje i obezbjeđivanje svih uslova koji su potrebni za osnivanje i funkcionisanje javnih službi iz oblasti kulture i javnog ibnformisanja.

Okružni privredni sud u Trebinju je rješenjem od 10. 5. 2022. godine odbacio prijavu Centra za upis u sudski registar promjene lica ovlašćenog za zastupanje.

Centar je na ovo rješenje uložio žalbu, dana 30. 5. 2022. godine, sa prijedlogom da registarski sud postupi po prijedlogu za upis u sudski registar promjene lica ovlašćenog za zastupanje bez razmatranja usklađivanja njegove organizacije i poslovanja kao prethodnog pitanja.

Viši privredni sud u Banjoj Luci je, dana 14. 6. 2022. godine, donio rješenje kojim je odbio žalbu i potvrdio rješenje Okružnog privrednog suda u Trebinju.

Činjenica je da novonastala situacija nije vezana za lice ovlašćeno za zastupanje Centra, već za pitanje usklađivanja organizacije i poslovanja Centra sa Zakonom o sistemu javnih službi, što je u isključivoj nadležosti Opštine Foča, kao osnivača Centra. Ovo pitanje postavljeno je od registarskog suda.

Direktor Centra za kulturu i informisanje je u više navrata inicirao rješavanje ovog pitanja i omogućavanje nesmetanog rada.

Odlukom Skupštine sa Dvadesete redovne sjednice, Centar za kulturu i informisanje je ušao u postupak usklađivanja sa Zakonom o sistemu javnih službi.

Odluka je donijeta većinom glasova.

Od predstavnika Opštine Foča i predlagača navedene odluke navedeno je da će se u narednom periodu sprovesti potrebne aktivnosti u skladu sa zaključkom registarskog suda, kojim će se izvršiti usklađivanje organizovanja i poslovanja Centra za kulturu i informisanje Foča, u skladu sa Zakonom o sistemu javnih službi, na način koji će zaštititi ostvarivanje opšteg interesa i obavljanje  djelatnosti u oblasti kulture i javnog informisanja.

Izvor: Radio Foča

Podijelite vijest: